HÄMEENLINNA TIGERS RY

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinna TIGERS ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on amerikkalaisen jalkapalloilun harrastaminen ja kilpailutoiminta sekä kehittäminen jäsentensä keskuudessa

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus ja kasvatustyötä levittämällä urheilu aiheisia julkaisuja sekä järjestää harjoituksia, kilpailuja sekä tapahtumia.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, tehdä yhteistyösopimuksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä ja muita liikunta- sekä muita vapaa-ajan tapahtumia. Lisäksi yhdistys voi harjoitta laillista varainkeruuta mikä edistää yhdistyksen toimintaa.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhdistys ja säätiö. Yhdistykseen voi liittyä kannatusjäseneksi jokainen yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhdistys ja säätiö.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen (3-6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan tilikaudeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Jaostot

Yhdistyksen toiminta jakautuu jaostoihin, jotka vastaavat toiminnasta omalla vastuualueellaan. Yhdistykseen voidaan perustaa uusia jaostoja hallituksen enemmistö päätöksellä.

Yhdistyksen hallitus vahvistaa jaoston toimintaohjeet ja ohjaa jaostojen toimintaa.

Jaostojen rahaliikenne ja kirjanpito:

– Jaosto huolehtii toimintansa maksuliikenteestä jaosoton rahaliikennettä varten avatun pankkitilin kautta

– Tilin käyttöoikeuksista päättää yhdistyksen hallitus

– Jaosto laatii oman toimintasuunnitelman ja talousarvioin. Esitykset käsitellään ja vahvistetaan yhdistyksen hallituksessa.

– Jaosto vastaa oman kirjanpitonsa järjestämisestä asianmukaisella tavalla

– Jaosto laatii toiminnastaan tuloslaskelman sekä toimintakertomuksen ja toimittaa samassa yhteydessä tositemateriaalin hallitukselle.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja kukin yksin, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksin

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.10 – 30.9, mikä on amerikkalaisen jalkapallon pelikausi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset

1. syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämä ajankohtana kuitenkin viimeistään 30.9. mennessä

2. Kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana kuitenkin viimeistään 31.1. mennessä

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljäntoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

12. Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä jaostoille puheenjohtaja sekä rahastonhoitajat.

6. Vahvistetaan yhdistyksen sekä jaostojen toimintasuunnitelman ja talousarvio

7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa/varatilintarkastajaa.

8. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.